PROFILING
 
<Vocal>
JULIA


<Guitar>
Yoshi


<Guitar>
MASUMI


<Bass>
ZARY


<Drums>
ShinKi


<Keyboard>
KeiTaro


 
£
[0]HOME
©2010 CROSS VEIN